Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Penzo s.r.o. nově platné od 1. 1. 2014

1) Úvodní ustanovení
2) Uzavření kupní smlouvy
3) Platební podmínky
4) Platba na splátky
5) Dodací podmínky
6) Přepravné, typy přepravy
7) Slevy a uplatnění slev
8) Dárky
9) Odstoupení od smlouvy
10) Vady za zboží
11) Reklamace
12) Ochrana osobních údajů
13) Výměna zboží mimo reklamační řízení
14) Závěrečné ustanoveníI. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují vztahy ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu společnosti Penzo s.r.o (na internetové adrese www.penzo.cz), kdy na jedné straně je společnost Penzo s.r.o., IČ: 288 03 833, se sídlem Dělnická 782, Jičín, PSČ 506 01, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C,vložce 4093, s provozovnou v JičíněDělnická 782506 01 Jičín vystupující jako prodávající, pronajímatel či poskytovatel služby a na druhé straně je kupující (objednatel, spotřebitel).

1.2 Vymezení pojmů

1.2.1 Prodávající – prodávajícím se rozumí společnost Penzo s.r.o., IČ: 288 03 833, se sídlem Dělnická 782, Jičín, PSČ 506 01, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce 4093, vystupující ve smlouvách na straně prodejce, pronajímatele či poskytovatele služeb.

1.2.2 Kupující – Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře prostřednictvím internetového obchodu smlouvu s prodávajícím, a která v tomto smluvním vztahu vystupuje jakožto kupující či objednatel.

1.2.3 Spotřebitel – Spotřebitelem se rozumí kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání

1.2.4. Internetový obchod – Internetovým obchodem se rozumí e-shop provozovaný společností Penzo s.r.o. na internetových stránkách www.dekorace-velkoobchod.cz i jakýkoliv v budoucnu zřízený e-shop provozovaný společností Penzo s.r.o., na něž se budou vztahovat tyto všeobecné obchodní podmínky

1.2.5 Smlouva – Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Smlouvy uzavřené do 31.12.2013 a nároky z nich plynoucí se řídí občanským zákoníkem zák. č. 40/1964 Sb. případně obchodním zákoníkem zák. č. 513/1991 Sb.II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


2.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je umístění zboží do nabídky internetového obchodu. Přijetím návrhu kupujícím pak dojde odesláním elektronické objednávky, tedy okamžikem, kdy kupující dokončí veškeré kroky aplikace nákupu přes e-shop, tedy vložení zboží do košíku, vyplnění karty „nákupní košík“, vyplnění karty „dodací adresa“ a potvrzení rekapitulace (tlačítko dokončit). Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy elektronickou objednávku (a tedy veškeré podmínky smlouvy, včetně zvoleného způsobu dopravy a platby) potvrdí prodávající kupujícímu informativním emailem z interního systému na uvedenou elektronickou adresu kupujícího.

2.2 Veškeré nákupy realizované prostřednictvím internetového obchodu (přijetí návrhu na uzavření smlouvy v souladu s čl. 2.1) jsou považovány za závazné. Kupující je povinen pečlivě zkontrolovat stav své elektronické objednávky ve třetím kroku objednávání (rekapitulace). Okamžikem odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad stvrzuje, že akceptuje platnou cenu objednaného zboží včetně výše přepravného, jakož i stvrzuje, že se důkladně seznámil s ustanoveními všeobecných obchodních podmínek platných ke dni odeslání objednávky a dále částí obchodních podmínek pojednávající o reklamaci zboží a možnosti odstoupení od smlouvy.

2.3 Podmínkou uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména povinných údajů jako je jméno, příjmení, adresa, elektronická adresa pro doručení potvrzení o uzavření smlouvy. Kupující, který činí objednávku jako podnikatel v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je povinen vyplnit v objednávkovém formuláři kromě jména a příjmení svou firmu, IČ, DIČ, sídlo, elektronická adresa pro doručení potvrzení o uzavření smlouvy. Kupující je povinen ve své objednávce zvolit způsob dopravy a způsob platby, který je závazný. Uvedení neplatných údajů či absence těchto údajů způsobí, že odesláním elektronické objednávky nedojde k uzavření smlouvy.

2.4 Smlouvu uzavřenou v souladu s výše uvedeným je možné (vyjma případů uvedených v VOP) měnit  nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou stran. Písemně znamená i elektronickou poštou, pokud druhá strana písemně elektronickou poštou změnu podmínek smlouvy v plné míře odsouhlasí a potvrdí.

2.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující obdrží potvrzující email prodávajícího o potvrzení všech podmínek elektronické objednávky. Od tohoto okamžiku jsou strany smlouvy povinné plnit závazky ze smlouvy vyplývající, a to za podmínek níže uvedených. Potvrzení elektronické objednávky prodávajícím je automaticky generovaný email potvrzující doručení objednávky do elektronického systému prodávajícího.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1 Kupující si v rámci elektronické objednávky zvolí jeden z následujících způsobů platby za zboží:V internetovém obchodě prodávajícího je možno zvolit z následujících způsobů platby za objednané zboží: 

a) platba v hotovosti – kupující za zboží zaplatí v hotovosti při převzetí zásilky na výdejně či při převzetí zboží při doručení tzv. dobírkou při přepravě

b) bezhotovostní platba – kupující uhradí cenu zboží bezhotovostním převodem příslušné částky ze svého účtu na účet Společnosti, případně vloží peníze na účet Společnosti na pobočce banky. Při bezhotovostní platbě je kupující vždy povinen uvádět variabilní symbol, který mu prodávající sdělil v potvrzení elektronické objednávky. Splnění povinnosti uhradit kupní cenu (cenu přepravy) nastává okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího. Zboží je rezervováno pro zákazníka max. 2 pracovní dny a poté je uvolněno pro dalšího zákazníka. 

3.2 Zvolený způsob platby ceny zboží se vztahuje i na způsob platby ceny přepravy, která je splatná spolu s cenou zboží.

3.3 Není-li sjednána platba zboží v hotovosti, je cena zboží včetně ceny přepravy splatná do 5 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím dle čl. 2.1 VOP. V opačném případě prodávající negarantuje dostupnost zboží, neboť zboží není pro kupujícího dále rezervováno.

3.2 Při doručování na Slovensko je při objednávce nad 10 000 Kč její hodnoty prodávající oprávněn vystavit kupujícímu zálohou fakturu ve výši 10% z celkové ceny objednávky (dále jen záloha). Zboží je pak expedováno do 3 dnů od okamžiku, kdy byla záloha připsána na účet prodávajícího. U zboží, jehož povaha vyžaduje zaslání paletovou přepravou, je požadována záloha automaticky bez ohledu na hodnotu zásilky.

3.3 Při objednávce na Slovensko je prodávající oprávněn požadovat úhradu kupní ceny pouze bezhotovostní platbou dle čl. 3. 1 písm. b) těchto obchodních podmínek.


IV. PLATBA NA SPLÁTKY

MOŽNOST PLABY NA SPLÁTKY JE POZASTAVENA DO ODVOLÁNÍ.V. DODACÍ PODMÍNKY


5.1 Není-li v popise objednávaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží, u kterého je vyznačeno „skladem“ a „expedice ihned" expedováno:

a) v případě doručování  – je zásilka expedována resp. předána přepravci k přepravě ve lhůtě 3 pracovních dní po uhrazení kupní ceny včetně ceny dopravy nebo ve lhůtě 3 pracovních dnů po potvrzení elektronické objednávky v případě platby zboží na dobírku

b) v případě osobního odběru – je po objednání osobního odběru kupujícím (telefonicky, elektronickou poštou či uvedením poznámky do formuláře objednávky) zboží připraveno k vyzvednutí na výdejně poté, co kupující obdrží od prodávajícího výzvu k vyzvednutí elektronickou poštou nebo telefonicky a to nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání, pokud není ujednáno jinak.

5.2 Dodací lhůta je závislá na zvoleném způsobu dopravy (viz odst. IV. VOP).

5.3 Je-li u zboží v nabídce internetového e-shopu uvedeno „na dotaz“, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit dodací lhůtu v závislosti na dodání zboží od výrobce.  O této skutečnosti bude kupující písmenně informován (elektrickou poštou). V případě, že prodávající nebude schopen vzhledem k nedostupnosti zboží od výrobce objednané zboží dodat, má právo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na vrácení již zaplacené kupní ceny.


VI. PŘEPRAVNÉ, TYPY PŘEPRAVY A PLATBY ZA PŘEPRAVU

6.1 Zboží je dle charakteru dodáváno jedním z následujících typů přepravy (písm. a), b), c):

a) Poštovním doručovatelem – Zboží bude zasíláno prostřednictvím České pošty na fakturační adresu uvedenou v kontaktním formuláři během elektronické objednávky. V případě uvedení korespondenční adresy (odlišné od adresy fakturační), bude doručováno na tuto adresu. Zboží je zpravidla dodáváno do druhého dne od expedice jako Balík do ruky.

b) Kurýrem PPL - Zboží bude zasíláno prostřednictvím kurýrní služby na fakturační adresu uvedenou v kontaktním formuláři během elektronické objednávky. V případě uvedení korespondenční adresy (odlišné od adresy fakturační), bude doručováno na tuto adresu. Zboží je zpravidla dodáváno do druhého dne od expedice a s tím, že kurýr informuje kupujícího telefonicky o čase a místě dodání.

c) Kurýrem PPL na Slovensko - Zboží bude zasíláno prostřednictvím kurýrní služby na fakturační adresu uvedenou v kontaktním formuláři během elektronické objednávky. V případě uvedení korespondenční adresy (odlišné od adresy fakturační), bude doručováno na tuto adresu. Zboží je zpravidla dodáváno do dvou až tří pracovních dnů od expedice a s tím, že kurýr informuje kupujícího telefonicky o čase a místě dodání.

d) Osobně ve výdejně – zboží je připraveno k s osobnímu odběru v souladu s čl. III odst. 4.1 písm. b na adrese:  PENZO s. r. o., Dělnická 782,   Jičín 506 01

e) Uloženka - Zboží je odesíláno prostředním přepravce, který provozuje Uloženku. Zásilka je uložena na výdejním místě, které si zadá zákazník v kroku objednávky v košíku. Seznam výdejních míst je zde. Zásilka musí splňovat maximální limity (váha, rozměry) pro odeslání přes Uloženku. Aktuální maximální limity jsou - hmotnost max. 20 kg, délka nejdelší strany max. 100 cm, součet tří stran (d+š+v) max. 175 cm. Pokud zásilka tyto limity splňovat nebude, bude automaticky zásilka přesunuta na druhou nejlevnější přepravu. Další otázky ohledně Uloženky naleznete - zde.

f) Zásilkovna - Zásilka je uložena na zvoleném výdejním místě, které si zákazník zadá v kroku objednávky. Zásilka musí splňovat následující maximální limit: váha max. 5 kg, délka max. jedné strany 70 cm, součet všech tří stran max. 120 cm. Pokud zásilka tyto limity splňovat nebude, bude automaticky zásilka přesunuta na druhou nejlevnější přepravu, která umožní poslat zásilku v limitech přepravy.

g) PPL výdejní místa - Zásilka je uložena na zvoleném výdejním místě, které si zákazník zadá v kroku objednávky. Zásilka musí splňovat následující maximální limit: váha 32,5 kg, rozměr zásilka až 100 x 50 x 50 cm. Pokud zásilka tyto limity splňovat nebude, bude automaticky zásilka přesunuta na druhou nejlevnější přepravu, která umožní poslat zásilku v limitech přepravy.

6.2 Způsob přepravy si volí kupující. Prodávající si však vyhrazuje právo změnit zvolený způsob dopravy v případě, že bude jiný druh přepravy vzhledem k hmotnosti, rozměrům či balení zboží vhodnější. O tom je prodávající povinen kupujícího informovat. Kupující je povinen uhradit cenu přepravy i v případě, že byl způsob přepravy změněn prodávajícím dle výše uvedeného.

6.3 Cena přepravy závisí na zvoleném způsobu přepravy. Cena přepravy je splatná spolu s cenou zboží dle zvoleného způsobu platby za zboží.

6.4 Cena přepravy činí v případě bezhotovostní platby:

    a) doručování poštovním doručovatelem – 155 Kč


    b) doručování kurýrem (GLS, WEDO, PPL) - 90 Kč

    c) Uloženka - 79 Kč

    d) Zásilkovna - 79 Kč

  • nad hodnotu objednávky 1000 Kč je doprava přes Zásilkovnu zdarma.

    e) osobní odběr – přepravné není účtováno

    f) PPL výdejní místo - 40 Kč

    g) doručování kurýrem na Slovensko - 130 Kč

Nad hodnotu objednávky 2 000 Kč je doprava ZDARMA u všech přepravních společností.


6.5. Cena přepravy činí v případě platby v hotovosti (popř. na dobírku):

    a) doručování poštovním doručovatelem –  184 Kč

    b) doručování kurýrem (GLS, WEDO, PPL) - 119 Kč

   c) Uloženka - 108 Kč

   d) PPL výdejní místo - 69 Kč

   e) Zásilkovna - 108 Kč

  • nad hodnotu objednávky 1000 Kč je doprava přes Zásilkovnu zdarma. Platí se pouze dobírka 20 Kč. 

Nad hodnotu objednávky 2000 Kč je doprava zdarma a platí se pouze dobírka 29 Kč.

6.6. Cena přepravy činí v případě platby online (Comgate online platební brána):

    a) doručování poštovním doručovatelem – 170 Kč

    b) doručování kurýrem (GLS, WEDO, PPL) - 105 Kč

   c) Uloženka - 94 Kč

   d) Zásilkovna - 94 Kč

  • nad hodnotu objednávky 1000 Kč je doprava přes Zásilkovnu zdarma. Platí se pouze poplatek za platbu 15 Kč. 

   d) osobní odběr – přepravné není účtováno

   f) PPL výdejní místo - 55 Kč

Nad hodnotu objednávky 2000 Kč je doprava zdarma a platí se pouze poplatek za platbu 15 Kč.

6.7. Při koupi zboží v celkové hodnotě převyšující 2 000,-, nebude poštovné ani balné účtováno po celé ČR mimo SR při doručení kurýrem (GLS, PPL, GEIS).


VII. SLEVA A UPLATNĚNÍ SLEVY

7.2 Sleva vyplývající z umístění zákazníka v příslušné slevové skupině se uplatní automaticky, ne-ní li kupujícím uplatněna sleva na základě slevového kupónu či slevové karty.  V opačném případě se uplatní sleva vyplývající z uplatněného slevového kuponu či slevové karty. Slevu dle slevové karty či slevového kupónu kupující uplatní tak, že do „Poznámky“ v rámci elektronické objednávky uvede číslo kuponu či číslo karty. Slevy ze slevových kuponů či slevových karet nelze sčítat ani kombinovat.

7.3 Prodávající může omezit  časovou platnost kupónů a karet.  Prodávající může taktéž omezit okruh zboží, na které je možné slevy uplatnit. Prodávající může slevovou skupinu u kupujícího kdykoliv změnit či zrušit.

7.4 Slevy z partnerských karet, programů nelze uplatnit na zboží označené v internetovém obchodě jako „AKCE“, „VÝPRODEJ“ na zboží po slevě či na zboží, ke kterému je poskytován dárek v souladu s čl. VIII VOP.


VIII. DÁRKY 

8.1 Dárky se rozumí zboží, jež je poskytováno zdarma k jinému zakoupenému zboží prodávajícího. Dárky jsou poskytovány na základě darovací smlouvy, kde prodávající je dárcem a kupující obdarovaným. Na dárky lze uplatňovat pouze práva vyplývající z darovací smlouvy a nevztahují se na ně ustanovení VOP o reklamaci, odstoupení od smlouvy, výměně zboží a další.

8.2 Prodávající si vyhrazuje právo změnit poskytované dárky dle momentální dostupnosti a skladovým zásobám oproti nabídce v rámci internetového obchodu.

8.3 Na dárky nelze uplatňovat odpovědnost za vady dle čl.X. VOP .


IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

9.1 Jako kupující máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zásilky.

9.2 Kupující, který je spotřebitel, může od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícím po dni, kdy převzal nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala zboží příp. poslední položku, dodávku zboží, pokud byla dodávka zboží sestavena z několika položek, které jsou dodávány po částech.

9.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího písemně na adresePenzo s. r. o., Dělnická 782, 506 01 Jičín nebo elektronickou poštou na adrese: info@dekorace-velkoobchod.cz, formou jednoznačného prohlášení. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

9.4 Na stránce www.dekorace-velkoobchod.cz může kupující elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li této možnosti, obratem mu prodávající zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

9.5 Pro dodržení lhůty pro odstoupení smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Končí-li lhůta pro odstoupení ve dnech pracovního volna nebo státních svátků, je za poslední den lhůty považován nejbližší pracovní den.

Důsledky odstoupení od smlouvy

9.6 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce kupující, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady.

9.7 S vrácením platby může prodávající vyčkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

9.8 Zboží prodávající zpět od kupujícího nevyzvedává, ale v případě těžších věcí může prodávající zboží od kupujícího vyzvednout a v tom případě kupující souhlasí s přeúčtováním nákladů za cargo přepravu. Cena přepravy je řádně vyúčtována dle faktury od přepravní společnosti. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy a spolu s dokladem o nákupu (originál pokladního dokladu, faktura) vlastním nákladem zpět nebo je předat osobně na adrese : Penzo s. r. o., Dělnická 782, 506 01 Jičín. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

9.9 Kupující vždy nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

9.10 Nárok na odstoupení nezaniká porušením původního obalu, vyjma zboží, jež je audio či video nahrávkou či počítačovým programem.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

9.11 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Obeznámení má být stejné jako v kamenném obchodě, kdy si zákazník může zboží fyzicky prohlédnout. 

9.12 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy

9.13 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nemožnosti dodat objednané zboží z důvodu doprodeje. O tom je povinen kupujícího neprodleně informovat.

9.14 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v okamžiku, je-li ke všem okolnostem zřejmé, že kupující zboží po dodání nezaplatí. 


X.VADY ZBOŽÍ 

10.1 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.2 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.


10.3. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

10.4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

10.5. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

10.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

10.7 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat (ať už je zboží doručováno či si jej kupující přebírá osobně na výdejně). Pokud při převzetí věci zjevné vady věci kupující nenamítá, má se za to, že zboží je bez vad (není-li prokázán opak).  Zákazník je povinnen reklamovat poškozené zboží přepravou jak u prodejce, tak i u přepravní společnosti ve lhůtě 2 dnů od převzetí zboží.

10.8 Je-li u zboží poskytována záruka, odpovídá prodávající i za vady, které se projeví v záruční době. Tato odpovědnost se nevztahuje na vady vzniklé běžným či nadměrným užíváním věci, jakož i vady vzniklé chybným užíváním, chybnou instalací či manipulací, nešetrným zacházením či zacházením s věcí v rozporu s instrukcemi ke zboží. Odpovědnost za vady nelze uplatnit pro vady věci, pro které bylo zboží zlevněno či o kterých kupující při koupi zboží věděl, či na zboží již použité (bazar). Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím.

10.9 Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákona (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů), činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout delší záruku, než stanoví zákon. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v záručním listě také určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruční list se vydává kupujícímu na vyžádání.

10.10 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím. Společnost je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo reklamace uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující od skočení opravy zboží povinen převzít. Dojde-li k výměně zboží, nepočíná běžet nová záruční doba od převzetí nového zboží.

10.11 Uzavírá-li kupující smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, pak nepožívá práv spotřebitele, neboť za spotřebitele se považuje osoba, která uzavře smlouvu mimo svoji profesní či podnikatelskou činnost. Koupě se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku §2079 a násl. Podnikatel zejména nemůže odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu dle čl. 9.1 -9.5 obchodních podmínek. Záruční doba zboží zakoupeného podnikatelem činí 6 měsíců od data zakoupeníXI. REKLAMACE


11.1 Práva z odpovědnosti za vady se uplatní u prodávajícího, pokud není uveden jiný podnikatel určený k provedení opravy. Práva vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží uplatní kupující u prodávajícího následujícím způsobem:

1) Kupující zašle reklamované zboží (dále jen „reklamace“) prodávajícímu na adresu PENZO s. r. o., Dělnická 782, 506 01 Jičín, s tím, že reklamace bude obsahovat: 
            - kopii prodejního dokladu (faktury) či jiný hodnověrný doklad o koupi
            - popis zjištěných závad (textový popis případně fotografii místa poškození)
            - reklamované zboží, a to včetně všech součástí a příslušenství

2) Prodávající do 3 dnů od přijetí reklamace rozhodne, zda se uplatní právo kupujícího z odpovědnosti za vady, a jakým způsobem bude reklamace řešena. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O tomto je povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu. 

3) Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Vyřizování reklamací se řídí následujícími právními normami: Zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníka, Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb. Tato lhůta není závazná k nákupu na IČ.

11.2 Kupující je povinen uplatnit reklamaci na adrese prodávajícího uvedené výše, přičemž je povinen Prodávajícímu věrohodným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno právě u něj. Kupující je povinen předat zboží při uplatnění reklamace čisté v souladu s hygienickými přepisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství.

11.3  Prodávající je oprávněn označit reklamaci za neoprávněnou (reklamace se nevztahuje na tyto případy) v případě, že:


•    vada vznikla běžným, nadměrným či chybným užíváním věci
•    vada vznikla nešetrným zacházením či zacházením s věcí v rozporu s instrukcemi ke zboží
•    vada vznikla prokazatelně špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či
      použitím, užíváním zboží zejména v rozporu s návodem  kpoužívání
•    provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
•    bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,
•    byla vada způsobena působením počítačových virů,
•    byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
•    byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
•    bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku
•    bylo zjištěno, že předložený záruční list jeví zjevné známky úprav v údajích nebo je-li na zboží odlišné výrobní
      číslo od toho, které je uvedeno v záručním listě

11.4 Po vyřízení reklamace je kupující povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho (1) měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak nebo nedohodnou-li jinak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč za každý započatý týden. Při neúčinném doručení zboží, kdy možnost doručení byla zmařena kupujícím, učiní prodávající opětovné doručení zboží na náklady kupujícího.


XII. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

12.1 Osobní data (jako jméno, příjmení kupujícího, adresa bydliště kupujícího, dodací místo, telefon, e-mail, bankovní spojení na kupujícího popř. IČO, DIČ atd.), která jsou sdělována prodávajícímu prostřednictvím registrace v internetovém obchodu, která byla sdělena prodávajícímu během objednávky či další komunikace kupujícího s prodávajícím, jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Prodávající údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, vyjma těch, kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky (reklamace) kupujícího (zejm. přepravní společnost) a to pouze v nezbytně nutném rozsahu pro vyřízení konkrétní objednávky či služby, s čímž kupující výslovně souhlasí.

12.2 Pokud zákazník zvolí úhradu ceny objednaného zboží na splátky dle čl. 3.1 VOP, souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté prodávajícímu mohou být za účelem poskytnutí spotřebitelského úvěru kupujícímu zpracovávány i společností Hello Bank.

12.3 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Kupující má právo poskytnutý souhlas dle výše uvedeného písemně odvolat a to zasláním na adresu sídla prodávajícího.

12.4. "Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

XIII. SMLUVNÍ VÝMĚNA ZBOŽÍ MIMO REKLAMAČNÍ ŔÍZENÍ

12.1  Po dohodě s Prodávajícím je možné provést výměnu zboží (které je bez vad) za jiné,a  to za podmínek, na kterých se Kupující a Prodávající dohodnou, a to buď elektronickou poštou (žádost adresujte prodávajícímu na adresu info@dekorace-velkoobchod.cz) nebo telefonicky. Pokud s výměnou Prodávající souhlasí, je nové zboží Kupujícímu odesláno až poté, co Prodávající fyzicky obdrží od Kupujícího původní zakoupené zboží splňující podmínky uvedené v čl. 9.2 VOP. Výměna zboží bude provedena výhradně na náklady Kupujícího.

12.2  Na výměnu zboží dle předchozího odstavce není právní nárok.

XIV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

14.1 Znění obchodních podmínek a reklamačního řádu může Společnost měnit a doplňovat, přičemž tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro kupujícího platí vždy obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

14.2. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Obchodní podmínky byly vytvořeny ve spolupráci s advokátní kanceláří. Obsah je zakázán kopírovat nebo dále šířit